Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД 046/231050 Н.ОХРИДСКИ 50 ОХРИД gocekos@hio.edu.mk www.hio.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
Институт за техничко испитување и безбедносен инженеринг - ИТИ 02/3222263 ул.Тодор Александров бр.165 СКОПЈЕ info@itibi.mk www.itibi.mk ИНСТИТУТИ Линк
АГЕНЦ.ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 02/3171665 Т.Х.ЈАНЕВ 4 СКОПЈЕ info@katastar.gov.mk www.katastar.gov.mk ИНСТИТУТИ Линк
АМЕРИКАН.ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ 02/3216425 11 ОКТОМВРИ 32 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ 02/3240700 ЛАЗАР П.ТРАЈКОВ 5-7 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ 047/229984 Ј.ЈОСИФОВСКИ ББ БИТОЛА ИНСТИТУТИ Линк
ГЕО ИНСТИТУТ 02/3230873 ПАВЕЛ ШАТЕВ 6 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ГЕТЕ-ИНСТИТУТ СКОПЈЕ 02/3121604 Бул. 8 Септември 18-1/5 СКОПЈЕ info-skopje@goethe.de www.goethe.de/skopje ИНСТИТУТИ Линк
ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА 02/3066816 ДРЕЗДЕНСКА 52 СКОПЈЕ gim@gim.com.mk www.gim.com.mk ИНСТИТУТИ Линк
ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ 02/3115076 ПРОЛЕТ 1 СКОПЈЕ angelova-ek-inst.ukim.edu.mk www.ek-inst.ukim.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ЕКОТЕХ 02/2465231 В.МАЧУКОВСКИ 17/1/2 СКОПЈЕ ssolomon@t.mk ИНСТИТУТИ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ 032/444205 С.АНЗИБЕГОВО СВЕТИ НИКОЛЕ ИНСТИТУТИ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ 02/3230910 БУЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-ЛОЗАР 02/2658604 НАС.БУТЕЛ 1 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
И.С.П.П.И 02/3061119 П.ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ isppidir@isppi.ukim.edu.mk www.isppi.ukim.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИЗИИС 02/3107701 С.АЉЕНДЕ 73 СКОПЈЕ garevski@pluto.iziis.ukim.edu.mk www.iziis.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИН-ПУМА 02/2461451 БУЛ.К.Ј.ПИТУ 19/6-9 СКОПЈЕ inpuma@t.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 02/3296685 В.ГЛАВИНОВ БЛ.10-МЕЗ СКОПЈЕ info@iarm.gov.mk www.iarm.gov.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВ.-КОЗЛЕ 02/3085761 НАС.КОЗЛЕ ББ СКОПЈЕ instdeca@t.mk www.institut-kozle.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВ.И ТУБЕРКУЛОЗА 02/3147501 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ДЕМОКРАТ.,СОЛИДАР.И ЦИВИЛ.ОПШТЕСТВО 02/3217080 М.Т.ГОЛОГАНОВ 59-1/13 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ЕКОНОМ.СТРАТЕГИИ И МЕЃУНАР.ПРАШАЊА 02/3224457 Д.ТУЦОВИЌ 24 СКОПЈЕ info@oi.org.mk www.oi.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ЖИВ.СРЕДИНА-ЗДРАВЈЕ 044/356034 ИЛИНДЕНСКА ББ ТЕТОВО ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ЗАШТ.НА РАСТЕНИЈА 02/3114283 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ЗЕМЈОТРЕС.ИНЖЕНЕР.И ИНЖЕНЕР.СЕИЗМОЛОГ. 02/3176155 П.ФАХ 101 СКОПЈЕ www.iziis.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ИМУНОБИОЛОГ.И ХУМ.ГЕНЕТИКА 02/3110556 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ИНФОРМАТИКА 032/550820 ШТИП itinstitute@ugd.edu.mk http://ii.ugd.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ИСТОРИЈА И АРХЕОЛОГИЈА 032/550703 ГРАД.БИБЛИОТЕКА ШТИП adonski@t.mk http://inisa.ugd.edu.mk/ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТУРИЗМОТ 046/262147 КЕЈ М ТИТО ББ ОХРИД ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 02/3125044 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ info@iph.mk http://www.iph.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ЈУЖНИ ЗЕМЈ.КУЛТУРИ 034/345096 Г.ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА КАРДИОВАСКУЛ.ЗАБОЛУВАЊА 02/3147147 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА КОНФЕКЦ.ИНЖИНЕРСТВО 02/3115643 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА МАКЕДОН.ЛИТЕРАТУРА 02/3220309 БУЛ.СВ.К.ОХРИДСКИ ББ СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА МЕД.ЕКСП.-ПРИМ.ФИЗИОЛ. 02/3112166 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЗНАЕЊЕТО 070/731599 / СКОПЈЕ kontact@ikmass.net www.ikmass.net ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА НАЦ.ИСТОРИЈА НА РМ 02/3115831 Г.ПРЛИЧЕВ 3 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ПОЛЕДЕЛ. И ГРАДИНАР. 02/3230910 А. МАКЕДОНСКИ ББ СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА РАДИОТЕРАП.И ОНКОЛОГ. 02/3147874 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ radioth@t.mk www.oncology.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕДНИЦАТА 044/340677 УЛ.Љ.БОЖИНОВСКИ ББ ТЕТОВО info@irz.org.mk www.irz.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СОЦИЈАЛ.И ПОЛИТ.ИСТРАЖ. 02/3073688 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СОЦИЈАЛ.И ПОЛИТИЧКИ ИСПИТУВ. 047/229635 Д.РАДОСАВЉЕВИЌ ББ БИТОЛА ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СОЦИЈАЛ.МЕДИЦИНА 02/3298580 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СОЦИОЛОШ.,ПОЛИТИЧ.И ПРАВНИ ИСТРАЖУВ. 02/3090447 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА 02/3247150 В.ГЛАВИНОВ ББ БЛ.10-МЕЗ. СКОПЈЕ isrm@isrm.gov.mk www.isrm.gov.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СТАРОСЛОВ.КУЛТУРА 02/3115292 КЕЈ Д.ВЛАХОВ ББ СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СТАРОСЛОВ.КУЛТУРА 048/412715 КРУШЕВСКО ЏАДЕ ББ ПРИЛЕП contact@isk.edu.mk www.isk.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СУД.МЕД. И КРИМИНАЛИС. 02/3112562 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА СУД.МЕДИЦИНА 02/3177044 МАЈКА ТЕРЕЗА 19 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ТРАЈНИ ЗАЕДНИЦИ 02/3245817 М.Т.ГОЛОГАНОВ 124/1 СКОПЈЕ isc@isc.org.mk www.isc.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ТРАЈНИ ЗАЕДНИЦИ 02/3114855 ДИМЕ АНИЦИН 9 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА УРБАН.,СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГ. 02/2461451 К.Ј.ПИТУ 19/6-9 СКОПЈЕ inpuma@mpt.com.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.ЗА ФАРМАКОЛ.-ТОКСИКОЛОГ. 02/3111828 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТ.НА ОВЛАСТ.РЕВИЗОРИ НА РМ 02/3227599 Д.ГРУЕВ 14, ДЦ ИНТЕКС СОБА БР.20 СКОПЈЕ gensec@iorrm.org.mk www.iorrm.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЕВРО-БАЛКАН 02/3075570 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 63 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА РМ 02/3293080 В.ГЛАВИНОВ ББ-БЛ.10 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА АНАТОМИЈА 02/3125304 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА БИОХЕМИЈА 02/3217303 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 02/3114825 МАЈКА ТЕРЕЗА 31 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 034/345096 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 02/3230910 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 02/3125044 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ info@iph.mk www.iph.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ЈУЖНИ КУЛТУРИ 034/345232 Г.ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА МАК.ЈАЗИК 02/3114733 Г.ПРЛИЧЕВ 5 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕД.ЛИТЕРАТУРА 02/3220309 Г.ПРЛИЧЕВ 5 СКОПЈЕ maclit@iml.ukim.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА 02/3109829 МАЈКА ТЕРЕЗА ББ СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО 02/3232257 БОРИС ТРАЈКОВСКИ 5 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 02/3112831 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА 02/3124185 / СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА СРЦЕВИ ЗАБОЛУВАЊА 02/3113116 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ contact@cardiocongress.com.mk www.cardiocongress.com.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО 02/3063523 И.ИЛИЕСКИ 92-А СКОПЈЕ institut-za-stocarstvo@live.com ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО 047/233780 1 МАЈ 334 БИТОЛА ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ТЕАТРОЛОГИЈА 02/3094970 Р.БОШКОВИЌ ББ СКОПЈЕ contact@mactheatre.edu.mk www.mactheatre.edu.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/3147402 МАЈКА ТЕРЕЗА ББ СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН 048/412760 КИЧЕВСКИ ПАТ ББ ПРИЛЕП ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈА 02/3111828 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИОЛОГИЈА 02/3111774 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР М.ЦЕПЕНКОВ 02/3080193 Ф.РУЗВЕЛТ 3 СКОПЈЕ ifmarkocepenkov@t.mk http://ifmc.ukim.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА 025/3117055 АРХИМЕДОВА 5 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ЗА ХИСТОЛОГИЈА 02/3214294 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ НА ТРУДОТ 02/2621428 2 МАК.БРИГАДА 43 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО 047/202240 ЛЕНИНОВА 39 БИТОЛА ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО-МАКЕДОНИЈА 02/2444488 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 111 СКОПЈЕ osi@soros.org.mk www.soros.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО-МАКЕДОНИЈА 02/3136400 РУЗВЕЛТОВА 34 СКОПЈЕ www.soros.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИСРМ 02/3298944 В.ГЛАВИНОВ ББ БЛОК 10 СКОПЈЕ isrm@isrm.com.mk www.isrm.com.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИСТ.ЗА ФОЛКЛОР-М.ЦЕПЕНКОВ 02/3080176 РУЗВЕЛТОВА 3 СКОПЈЕ http://ifmc.ukim.mk ИНСТИТУТИ Линк
ИТАЛИЈАНСКИ ИНСТ.ЗА НАДВ.ТРГОВИЈА 02/3296256 МАКЕДОНИЈА 33 СКОПЈЕ skopje.skopje@ice.it www.ice.it ИНСТИТУТИ Линк
МАНУ 02/3114200 К.МИСИРКОВ 2 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
МЕЃ.СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ 032/440330 М.ТИТО 77 СВЕТИ НИКОЛЕ ИНСТИТУТИ Линк
ПРОГРЕС-ИНСТ.ЗА СОЦИЈАЛ.ДЕМОКРАТИЈА 02/3061770 ВАРШАВСКА ББ, П.Ф.42 СКОПЈЕ www.progres.org.mk ИНСТИТУТИ Линк
ПСИХОТЕР.ГЕШТАЛТ .ИНСТИТУТ 02/3171269 / СКОПЈЕ info@shs.com.mk www.shs.com.mk ИНСТИТУТИ Линк
РЕГ.ИНСТ.ЗА РАЗВОЈНИ СТУДИИ 02/3298539 ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ 13 СКОПЈЕ ИНСТИТУТИ Линк
РУДАРСКИ ИНСТИТУТ 02/2447692 Ј.САНДАНСКИ 113 СКОПЈЕ ri@ri.com.mk www.ri.com.mk ИНСТИТУТИ Линк
СОВЕТ ЗА СТУДИИ И СТРАГИ 034/212369 / ГЕВГЕЛИЈА ИНСТИТУТИ Линк