Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ 02/3123229 12 УДАРНА БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
АГРО СИНДИКАТ 02/3164846 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
КСС 02/2466238 П.ФАХ 79 СКОПЈЕ info@kss.mk www.kss.mk СИНДИКАТИ Линк
МАКАМТРАНС 047/252807 ЛАВЧАНСКИ ПАТ ББ БИТОЛА bitola@makamtrans.org.mk СИНДИКАТИ Линк
МАКАМТРАНС-НСКТМ 02/2551057 ул.710 бр.1 СКОПЈЕ info@makamtrans.org.mk www.makamtrans.org.mk СИНДИКАТИ Линк
ОО НА СИНДИКАТ 033/441203 ПЕХЧЕВО СИНДИКАТИ Линк
ОПШТИНСКИ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ 031/481007 КРАТОВО СИНДИКАТИ Линк
ОПШТИНСКИ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ 032/391540 / ШТИП СИНДИКАТИ Линк
ОПШТИНСКИ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ 034/321532 М.ТИТО СТРУМИЦА СИНДИКАТИ Линк
ОПШТИНСКИ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ 046/831623 8 СЕПТЕМВРИ ДЕБАР СИНДИКАТИ Линк
ОПШТИНСКИ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ 043/415131 КАВАДАРЦИ СИНДИКАТИ Линк
ОПШТИНСКИ СИНДИКАТ 043/231515 / ВЕЛЕС СИНДИКАТИ Линк
ОПШТИНСКИ СОВЕТ НА ССМ 044/336435 / ТЕТОВО СИНДИКАТИ Линк
ОСНОВНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 045/225200 11 ОКТОМВРИ 39 КИЧЕВО СИНДИКАТИ Линк
ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ 02/3123229 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВ., ФАРМАЦ.И СОЦ.ЗАШТ.НА РМ 02/3114563 12 УДАРНА БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА РМ (СОНК) 02/3165129 12 УДАРНА БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ОДБРАНА 02/3214162 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНД.ЗА ГРАФ.ФИЛМ.ИЗДАВ.ДЕЈНОСТ 02/3115794 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНД.ЗА ЗДРАВ.ФАРМАЦИЈА И СОЦ.ЗАШ. 02/3114563 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНД.ЗА ОБРАЗ,.НАУКА И КУЛТУРА 02/3165129 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНД.НА МЕТАЛЦИ И РУДАРИ 02/3115141 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНД.НА РАБОТ.ОД УПРАВ., ПРОИЗВ., ОПШТЕСТВ.ОРГАНИЗ.И ЗДРУЖ.НА РМ (УПОЗ) 02/3126351 12 УДАРНА БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ ЗА ГРАДЕЖ. И ПРОЕКТ. 02/3217522 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 02/3161308 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ ЗА ТЕКСТ.КОЖАР. И ЧЕВЛ.ИНД. 02/3163648 12 МАК.БРИГАДА БР.71 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ ЗА ТРАСНПОРТ И ВРСКИ 02/6121994 К.Ј.ПИТУ 19/5 СКОПЈЕ pretsedatel@fstv.mk www.fstv.mk/ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ ЗА ФИНАНСИИ 02/3228437 12 У.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ president@storm.org.mk СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ ЗА ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ 02/3162968 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ ЗА ШУМАР. И ДРВНА ИНД. 02/3165301 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ НА ГРАФ., ФИЛМ., ИЗДАВАЧ.ДЕЈНОСТ И П-ВО НА ХАРТИЈА НА РМ (ГИФИХ) 02/3115794 12 УДАРНА БРИГАДА 12-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ НА МЕТАЛЦИТЕ, ЕНЕРГИТИЧАРИ И РУДАРИТЕ НА РМ (СМЕР) 02/3115141 12 УДАРНА БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ НА РАБ.ОД УПРАВАТА 02/3126351 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ НА РАБОТ.ОД СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИ НА РМ 02/3161308 12 УДАРНА БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СИНДИКАТ НА У.Т.К.О.З 02/3239857 12 У.БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СОВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ 047/276571 ДЕМИР ХИСАР СИНДИКАТИ Линк
СОВЕТ НА СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ 02/3161374 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ 031/412433 ИЛИНДЕНСКА ББ КУМАНОВО СИНДИКАТИ Линк
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ 045/274359 ПАРТИЗАНСКА ББ М. БРОД СИНДИКАТИ Линк
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ НА РМ 02/3161374 12 МАК.БРИГАДА БР.2 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк
ССМ 02/3114274 М.ПИЈАДЕ ББ СКОПЈЕ info@ssm.org.mk www.ssm.org.mk СИНДИКАТИ Линк
УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ 02/3230307 В.ЃОРГОВ 39 СКОПЈЕ СИНДИКАТИ Линк