Жолти Страници Македонија
NASATV
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
CВР ШТИП 032/393466 Х.Т.КАРПОШ ББ ШТИП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА ДРЖАВ.СЛУЖБЕН. 02/3094200 Ј.ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИК. 02/3289200 КЕЈ ДИМИТАР ВЛАХОВ 21 СКОПЈЕ contact@aec.mk www.aek.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА ПОТТИК НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО 046/784495 ГРАД.ПАЗАР НА КАТ СТРУГА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА ПРОМ.НА ТУРИЗАМ 046/789430 Б.ХАЏИЕВСКИ ББ СТРУГА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 02/3079601 Н.ПАРАПУНОВ 31 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА СТОКОВИ РЕЗЕРВИ 02/3116249 О.НИКОЛОВ 71 СКОПЈЕ info@asr.gov.mk www.asr.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 02/3100111 Н.ВАПЦАРОВ 7 СКОПЈЕ fdi@investinmacedonia.com www.investinmacedonia.com МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА УПРАВ.СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 02/3240061 Н.ВАПЦАРОВ 7 СКОПЈЕ info@odzemenimot.gov.mk www.odzemenimot.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА ФИНАН. ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОД.И РУРАЛ. РАЗВОЈ-АФПЗРР 02/3097450 3-TA МАК.БРИГАДА ББ, (МАК.ТАБАК ОДДЕЛ Ц) СКОПЈЕ ipardpa.info@ipardpa.gov.mk www.ipardpa.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦ.ЗА ЦИВИЛ. ВОЗДУХОПЛОВ.НА РМ 02/3114046 Д.ГРУЕВ 1 СКОПЈЕ contact@caa.gov.mk www.caa.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 02/3094200 Ј.ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ kontakt@ads.gov.mk www.aa.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО-ВИЗУЕЛНИ УСЛУГИ 02/3103400 УЛ.МАКЕДОНИЈА 38 СКОПЈЕ contact@avmu.mk http://www.avmu.mk/ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РМ 02/3111850 В.ЃОРГОВ 43 СКОПЈЕ info@zvrm.gov.mk www.zvrm.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 02/3094200 Ј.ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ kontakt@ads.gov.mk www.ads.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 02/3230300 КЛ.ОХРИДСКИ 58Б-2/2 СКОПЈЕ ea@ea.gov.mk www.ea.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 02/3228212 МАКЕДОНИЈА 19 СКОПЈЕ info@minisel.gov.mk www.emigration.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 02/3126270 Ф.РУЗВЕЛТ 34 СКОПЈЕ contact@ams.gov.mk www.ams.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 02/3212107 КЕЈ 13 НОЕМВРИ-ГТЦ 2 КАТ СКОПЈЕ info@ap.mk www.ap.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВ.СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 02/3240061 Н.ВАПЦАРОВ 7 СКОПЈЕ info@odzemenimot@gov.mk www.odzemenimot.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНА 02/3112210 3 МУБ ББ СКОПЈЕ infogvi@fva.gov.mk http://fva.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 02/2457895 3-ТА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА 20 СКОПЈЕ info@fva.gov.mk www.fva.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АРМ 034/225420 СТАР ДОЈРАН ДОЈРАН МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
АРМ 02/3282012 О.НИКОЛОВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ ДУ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 02/3109784 ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ 9 СКОПЈЕ biroescp@mjustice.gov.mk www.biroescp.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 02/3111074 ЃУРО СТРУГАР 5, 1 КАТ СКОПЈЕ info@bjn.gov.mk www.javni-nabavki.finance.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
БИРО ЗА ЛЕКОВИ 02/3112500 МАЈКА ТЕРЕЗА ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА 02/2403676 БУЛ.Ј.САНДАНСКИ 109-А СКОПЈЕ www.bom.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕ 02/3064131 Р.БОШКОВИЌ ББ СКОПЈЕ pimak@t.mk www.bro.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 02/3121350 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 20 СКОПЈЕ exhemail@yahoo.com www.brr.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА 047/231013 БУЛ.1 МАЈ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА 02/2622790 ПЕТРЕ ГЕОРГИЕВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА 034/363336 НОВО СЕЛО ББ СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ВЕТЕРИНАРНА УПРАВА НА РМ 02/3112210 АМИНТА III 2 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ВЛАДА НА СРМ 02/3118022 БУЛ.ИЛИНДЕН 2 СКОПЈЕ www.vlada.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ВОЕНА ПОЛИЦИЈА 02/3227700 / СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА 047/227077 1 МАЈ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА 02/3062037 П.ОДРЕДИ 68/7 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 02/3163411 11 ОКТОМВРИ 27 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА 034/213764 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА 02/3285712 АМИНТА III 2 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАНИЧНА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 034/213766 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАНИЧНА САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 034/212065 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГРАНИЧНА ФИТО КАРАНТИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 034/213763 М.ТИТО ББ ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ГТЗ УНАПРЕД.НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 02/3113740 АМИНТА III 3/5 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИР.ЗА ЗАШТ. НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА РМ 02/3244760 САМОИЛОВА 10 СКОПЈЕ info@dzlp.mk www.dzlp.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 02/3299820 В.КАРАНГЕЛЕСКИ ББ (КАСАРНА Г.ДЕЛЧЕВ) СКОПЈЕ direkcija@dbki.gov.mk www.dbki.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ 02/3251600 12-ТА УДАРНА БРИГАДА 2-А СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 02/2433384 ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 8, КАС.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СКОПЈЕ dzs@dzs.gov.mk www.dzs.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАМЕНСКИ ПРОИЗВОДИ 02/3214915 11 ОКТОМВРИ 4 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 02/3099030 П.ОДРЕДИ 143 СКОПЈЕ drs@drs.com.mk www.drs.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА СПРЕЧУВ.НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 02/3228725 ДАМЕ ГРУЕВ 14 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХ.РАЗВОЈНИ И ИНД.ЗОНИ 02/3111166 ПАРТ.ОДРЕДИ 2 СКОПЈЕ info@fez.gov.mk www.fez.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА ХРАНА 02/3296430 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛ.ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 02/3133266 ДАМЕ ГРУЕВ 1 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/3161425 В.ЃОРГОВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 02/3211520 ПАЛАТА МАКЕДОНИЈА -МАКЕДОНИЈА 12/3 СКОПЈЕ drz@dzr.gov.mk www.dzr.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.ЗДРАВ.И САНИТ. ИНСПЕКТОРАТ 02/3213426 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.КОМ.ЗА СПРЕЧ.НА КОРУПЦИЈА 02/3215377 Д.ГРУЕВ 1 СКОПЈЕ dksk@dksk.org.mk www.dksk.org.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВ.НАБАВКИ 02/3118022 БУЛ.ИЛИНДЕН ББ СКОПЈЕ contact@dkzjn.gov.mk www.dkzjn.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/2464595 К.Ј.ПИТУ 25 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/3116341 11 ОКТОМВРИ 118 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 046/261320 Д.ВЛАХОВ 57 ОХРИД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖ.ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/3106524 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 02/3103601 Даме Груев 14 СКОПЈЕ info@ippo.gov.mk www.ippo.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 02/3226183 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 18 СКОПЈЕ contact@digu.gov.mk http://digu.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 02/3225237 КЕЈ ДИМИТАР ВЛАХОВ 4 СКОПЈЕ http://www.sei.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 02/3121462 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 18 (ЗГР. МТВ КАТ 13) СКОПЈЕ diz@diz.gov.mk http://diz.gov.mk/ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 02/3121077 Св.Кирил и Методиј бр.54 СКОПЈЕ contact@is.gov.mk http://www.is.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 02/3118289 Јуриј Гагарин 15 СКОПЈЕ info@diti.gov.mk www.diti.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 02/2464510 К.Ј.ПИТУ 25 СКОПЈЕ http://dti.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 02/3224504 П.ОДРЕДИ 48-А СКОПЈЕ http://dit.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 02/3127107 АМИНТА III 2 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/5116306 МАЈКА ТЕРЕЗА ББ СКОПЈЕ www.dszi.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/3224576 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 54 СКОПЈЕ duinspektorat@mioa.gov.mk www.mioa.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 02/3103741 / СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 02/3244744 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 19 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА 02/3215377 Д.ГРУЕВ 1 СКОПЈЕ dksk@dksk.org.mk www.dksk.org.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЕДИНИЦА ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР 02/3147147 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ 02/3293 916 / СКОПЈЕ exim@customs.gov.mk www.exim.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЗЕМЈОДЕЛСКА ИНСПЕКЦИЈА 034/346290 ЛЕНИНОВА 17 СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ 047/237470 ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ 7/1 БИТОЛА zabeni@bitola.gov.mk www.zabeni.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВ.СРЕДИНА 02/3213775 БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА 046/260451 К.АБРАШ 1 ОХРИД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТ.НА ПРАВО ЗА СЛОБ. ПРИСТАП ДО ИНФОР.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 02/3118038 БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ ББ (ЗГРАДА МРТВ 14 КАТ) СКОПЈЕ www.komspi.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 02/3298666 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ББ СКОПЈЕ kzk@kzk.gov.mk www.kzk.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 02/3244670 Д.ЧУПОВСКИ 26 СКОПЈЕ khv@sec.gov.mk www.sec.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 047/229789 1 МАЈ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МВР 031/421585 / КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МВР ГАЗИ БАБА 02/3223490 Ј.ЛУКРОВСКИ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МВР-КИСЕЛА ВОДА 02/3223410 / СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МВР-ПАТНИ ИСПРАВИ 080019292 / СКОПЈЕ http://termin.mvr.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МВР-ПО ДОЈРАН 034/227275 НОВ ДОЈРАН ДОЈРАН МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МВР-ПС БОГДАНЦИ 034/221066 / БОГДАНЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 034/213387 М.ТИТО 170 ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 034/212945 / ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 033/431201 М. КАМЕНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 048/477910 КРУШЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 047/276021 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 043/410566 7 СЕПТЕМВРИ ББ КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 045/220210 БУЛ.ОСЛОБОДУВАЊЕ ББ КИЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 033/271002 / КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 031/414222 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 045/274040 Д.ВЛАХОВ ББ М. БРОД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 048/420340 Б.УТОТ 7 ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 02/3117222 ДИМЧЕ МИРЧЕВ 9 СКОПЈЕ kontakt@moi.gov.mk www.mvr.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 033/274004 / КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 033/411454 / ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 047/225110 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ПС 033/441092 ПЕХЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОЛОГИЈА 034/225422 СТАР ДОЈРАН ДОЈРАН МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 047/223635 1 МАЈ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 033/274215 / КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 048/477024 Н.ЃУРКОВИЌ КРУШЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 034/322798 / СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 048/422644 П.ГУЛИ 2 ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 02/3085347 ЈУРИЈ ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ info@economy.gov.mk www.economy.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 043/370178 М.ТИТО ББ НЕГОТИНО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 043/415633 КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 033/412106 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 033/361948 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 043/232328 / ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 034/382020 / ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 02/3093400 Ј.ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЕКОНОМИЈА 047/223635 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 02/3225237 Плоштад Пресвета Богородица бр.3 СКОПЈЕ infoeko@moepp.gov.mk www.moepp.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 034/322005 М.ТИТО 2 СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 045/274012 Д.ВЛАХОВ 4 М. БРОД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 031/375931 КРИВА ПАЛАНКА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 034/381041 МОША ПИЈАДЕ 4 ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 043/232605 Ш.САЛИ 6 ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 046/831050 8 СЕПТЕМВРИ 24 ДЕБАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 048/435996 МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 047/276744 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 02/3112500 50 ДИВИЗИЈА 14 СКОПЈЕ contact@zdravstvo.gov.mk www.zdravstvo.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 045/225179 Б.КИДРИЧ 1 КИЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 033/272219 / КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 031/422980 11 ОКТОМВРИ 2 КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 043/360116 М.ТИТО 158 НЕГОТИНО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 033/411129 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗДРАВСТВО 047/231614 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОД, ШУМАР, ВОДОСТОП-ВЕТЕР.ИНСПЕКЦИЈА 043/220313 ПАКО БРАШНАР ББ ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОД, ШУМАР, ВОДОСТОП-ВЕТЕР.ИНСПЕКЦИЈА 02/2622790 ПЕТРЕ ГЕОРГИЕВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОД, ШУМАР, ВОДОСТОП-ВЕТЕР.ИНСПЕКЦИЈА 032/386610 ВАСИЛ ГЛАВИНОВ 1 ШТИП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОД, ШУМАР, ВОДОСТОП-ВЕТЕР.ИНСПЕКЦИЈА 031/437060 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 043/231931 / ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 033361319 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 034/213708 М.ТИТО 73 ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 031/426727 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 034/346290 / СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 047/237419 БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 033/272124 Н.КАРЕВ ББ КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 043/415188 М.ТИТО ББ КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 045/225175 Б.КИДРИЧ 1 КИЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 048/421500 П.ГУЛИ 2 ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО.ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 02/3134477 АМИНТА ТРЕТИ 2 СКОПЈЕ info@mzsv.gov.mk www.mzsv.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 02/3200870 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 54 СКОПЈЕ contact@mioa.gov.mk www.mioa.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА КУЛТУРА 02/3240500 ЃУРО ЃАКОВИЌ 61 СКОПЈЕ info@kultura.gov.mk www.kultura.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА КУЛТУРА 047/224763 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА КУЛТУРА-УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 02/3289700 Ѓ.ЃАКОВИЌ 61 СКОПЈЕ uzknrm@t.mk www.uzkn.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 02/3253921 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 54 СКОПЈЕ info@mls.gov.mk www.mls.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 02/3115266 ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ 7 СКОПЈЕ cabinet@mfa.gov.mk www.mfa.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 047/233390 КИРИЛ И МЕТОДИ 6 БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 02/3115377 ПРОЛЕТ 1 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 034/382505 И.Л.РИБАР ББ ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 033/361330 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 033/273939 / КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 034/348037 / СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 02/3117896 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 54 СКОПЈЕ contact@mon.gov.mk www.mon.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 048/415975 Р.ЛЕВКАТА ББ ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 031/481216 ПЛОШТАД М.ТИТО ББ КРАТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 045/222470 4-ТИ ЈУЛИ ББ КИЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 047/276711 ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 034/213604 М.ТИТО 170 ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 033/413310 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 047/233390 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 047/202911 СЛАВКО ЛУМБАРКО ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 031/375477 Јоаким Осоговски 17 КРИВА ПАЛАНКА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 031/412555 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 034/348420 МОША ПИЈАДЕ 47 СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 02/3282042 ОРЦЕ НИКОЛОВ 116 СКОПЈЕ kabinetMO@mod.gov.mk www.mod.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 031/481045 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 033/274109 НИКОЛА КАРЕВ 13 КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 043/415913 Маршал Тито 2 КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 034/212136 МОИНСКИ ПАТ ББ ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 034/382009 4-ТИ ЈУЛИ ББ ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 033/361310 БЕЛ КАМЕН 13 ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 046/831031 8 СЕПТЕМВРИ 72 ДЕБАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 043/361330 Маршал Тито 1 НЕГОТИНО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 033/410537 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 047/276441 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 043/215638 Панко Брашнаров 1 ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 047/452771 МАРШАЛ ТИТО ББ РЕСЕН МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 044/356711 Ул.Љубе Божиновски-Пиш бб ТЕТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 042/218267 Ул.Браќа Гиновски бб ГОСТИВАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 046/269869 Димитар Влахов 57 ОХРИД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 046/781932 Владо Малески бб СТРУГА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 045/221611 БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 048/427736 Егејска бб ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 048/477057 Никола Ѓурковиќ бб КРУШЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 045/274032 7-ми Септември 4 М. БРОД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 032/443469 Плоштад Илинден 23 СВЕТИ НИКОЛЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 032/391444 МАРШАЛ ТИТО ББ ШТИП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 033/471134 ПАРТИЗАНСКА ББ БЕРОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 032/483122 ЈОРДАН СТОЈАНОВ 1 ПРОБИШТИП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ОДБРАНА 032/632145 БУЛ.А.МАКЕДОНСКИ ББ РАДОВИШ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 046/831194 8 СЕПТЕМВРИ ДЕБАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 031/415799 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 034/323345 С.МАСЕЦ 1 СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 02/3116493 ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ 9 СКОПЈЕ cabinet@mjustice.gov.mk www.pravda.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 048/422208 П.ГУЛИ 2 ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 047/276311 ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 033/363104 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 034/381592 4 ЈУЛИ 1 ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 043/414785 М.ТИТО ББ КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ПРАВДА 047/220864 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 047/203666 1 МАЈ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 033/411487 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 033/272107 Н.КАРЕВ ББ КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 02/3145497 ДАМЕ ГРУЕВ 6 СКОПЈЕ info@mtc.gov.mk www.mtc.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 034/323477 В.СУРЧЕВ 20 СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 043/361146 А.А.ИЛОВ 2 НЕГОТИНО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 031/413470 / КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 031/481134 ПЛОШТАД М.ТИТО ББ КРАТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 047/276172 ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 034/212137 М.ТИТО 170 ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 034/382114 / ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 043/411608 М.ТИТО ББ КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 047/203665 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ. ПОЛИТИКА 048/420825 Б.УТОТ 6 ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ. ПОЛИТИКА 047/276321 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ. ПОЛИТИКА 034/382856 / ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ. ПОЛИТИКА 043/412480 БАЛКАНСКА 4 КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ. ПОЛИТИКА 043/239174 / ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ. ПОЛИТИКА 033/361644 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 047/222852 КИРИЛ И МЕТОДИ 14 БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 034/212069 7 НОЕМВРИ 23 ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 033/411733 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 031/424725 Д.БОЖИНОВ 30 КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 048/477851 Н.ДОАГА 65Б КРУШЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 031/481492 ПЛОШТАД М.ТИТО ББ КРАТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 033/273512 / КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦ.ПОЛИТИКА 02/3106212 ДАМЕ ГРУЕВ 14 СКОПЈЕ mtsp@mtsp.gov.mk www.mtsp.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 0147/222852 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 047/237070 Б.ЛЕВАТА ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 046/831577 8 СЕПТЕМВРИ ДЕБАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 043/371160 М.ТИТО ББ НЕГОТИНО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 045/274061 7 СЕПТЕМВРИ 4 М. БРОД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 048/477108 КРУШЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 033/273277 Н.КАРЕВ ББ КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 048/425553 П.ГУЛИ 2 ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 033/412142 М.М.БРИЦО ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 034/213671 / ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 043/231597 П.БРАШНАР ББ ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 034/382032 / ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 047/276651 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 034/343056 ЛЕНИНОВА ББ СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 02/3255300 ДАМЕ ГРУЕВ 12 СКОПЈЕ finance@finance.gov.mk www.finance.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 047/237080 / БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МИН.ЗА ФИНАНСИИ 043/411789 М.ТИТО ББ КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МНР-СЕКТОР ЗА КОНЗУЛАРНИ РАБОТИ 02/3113062 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
МОНОПОЛСКА УПРАВА 02/3093517 Ј.ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
НАЦ. АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОП.ОБРАЗ.ПРОГРАМИ 02/3109045 ПОРТА БУЊАКОВЕЦ А2-1 СКОПЈЕ info@na.org.mk www.na.org.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
НАЦ. ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕ 02/3072927 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
НАЦ.АГЕНЦ.ЗА ЕВРОП.ОБРАЗОВ.ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 02/3109045 ПОРТА БУЊАКОВЕЦ А2-1 СКОПЈЕ info@na.org.mk www.na.org.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
НАЦ.КОМИСИЈА ЗА ИНТЕРГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ 02/3118122 БУЛ.ИЛИНДЕН ББ СКОПЈЕ www.igu.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ОДДЕЛЕН.ЗА РЕФОРМА НА ЈАВ.АДМИНИС. 02/3118022 ЛОК.219 ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ goran.spasovski@gs.gov.mk www.rja.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 047/975 БУЛ.1 МАЈ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА 02/3220547 11 ОКТОМВРИ 118 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ПЕДАГОШКА СЛУЖБА 02/3179523 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ 02/3230480 ГТЦ КУЛА 2 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ 02/3113318 11 ОКТОМВРИ ББ СКОПЈЕ www.president.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
РЕГУЛ.АГЕНЦ.ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ 02/3220407 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ 52/1/4 СКОПЈЕ www.arpz.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
РЕГУЛАТ.КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 02/3070746 Р.БОШКОВИЌ ББ СКОПЈЕ www.rkd.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
РЕП.ЦЕНТАР ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ТРЕВОЖЕЊЕ 02/3111082 Д.МИРЧЕВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
РЕПУБ.ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 02/975 / СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 046/833316 8 СЕПТЕМВРИ ББ ДЕБАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 047/277550 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 034/322983 САНДО МАСЕВ СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 02/2621769 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР БИТОЛА 047/225110 БУЛ.1-ВИ МАЈ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ВАЛАНДОВО 034/382054 / ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ВЕЛЕС 043/232377 ПАНКО БРАШНАРО 1 ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ВИНИЦА 033/361943 БРАЌА МИЛАДИНОВИ 16 ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ГЕВГЕЛИЈА 034/213335 7.НОЕМВРИ 28 ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ГОСТИВАР 042/216611 18 НОЕМВРИ 33 ГОСТИВАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ДЕБАР 046/831022 8 СЕПТЕМВРИ ББ ДЕБАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ДЕЛЧЕВО 033/411120 БУЛ.МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР КУМАНОВО 031/414222 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ОХРИД 046/261010 М.ПРОСВЕТИТЕЛИ 21 ОХРИД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР СТРУМИЦА 034/336311 Н.ТЕСЛА 16 СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ТЕТОВО 044/334220 / ТЕТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СВР ШТИП 032/393466 Х.Т.КАРПОШ ББ ШТИП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СЕКР.ЗА СПРОВЕД.НА РАМК.ДОГОВОР 02/3114397 ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ www.siofa.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СЕКРЕТ.НА КОМИТ.ЗА УНАПРЕД.НА ЗДРАВ.СИСТЕМ НА РМ 02/3112500 ЛОК.218 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ secretarijat@sc-healthreform.org.mk www.sc-healthreform.org.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СЕКРЕТАР.ЗА ЕВРОП.ПРАШАЊА 02/3200100 ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ cabinet@sep.gov.mk www.sep.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛ 02/3121250 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 02/3121339 ЈОРДАН МИЈАЛКОВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СЛУЖБА ЗА ПРОСТОР.ИНФОРМАТ.СИСТЕМ 02/3066930 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СЛУЖБА ЗА СТАНДАРД.И МЕТЕОРОЛОГ. 02/3110263 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
СОБРАНИЕ НА РМ 02/3112255 11 ОКТОМВРИ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ТРУДОВА ИНСПЕКЦИЈА 047/202029 КИРИЛ И МЕТОДИЈ 14 БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ТРУДОВА ИНСПЕКЦИЈА 031/423231 ДОНЕ БОЖИНОВ 30 КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА БЕЗБЕД.И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 02/3143208 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 02/3112210 АМИНТА III 2 СКОПЈЕ infojvz@veterina.gov.mk www.veterina.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ МАТИЧНИ КНИГИ 02/3223787 СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ББ СКОПЈЕ contact@uvmk.gov.mk www.uvmk.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 02/3111792 Д.ГРУЕВ БЛ.2 ЛОК.5 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 02/3215320 БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 02/3144320 АМИНТА III 2 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНАКЦИИ 02/3106550 Д.ЧУПОВСКИ 9 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ 02/3106138 Д.ГРУЕВ 14 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА НАМЕН.ПРОИЗВОД. 02/3214915 Ј.ГАГАРИН 15 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВ. 02/3114660 БУЛ.К.РАЦИН 14 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ 02/3134477 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ 02/3297540 В.ВЛАХОВИК 11 СКОПЈЕ contact@usppft.gov.mk www.usppft.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 02/3224511 Д.ГРУЕВ 1 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 02/3106645 В.ВЛАХОВИЌ 11 БР.1 СКОПЈЕ financial.police@finance.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА И ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 02/3114046 Д.ГРУЕВ 1 СКОПЈЕ www.dgca.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 02/3116156 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА 02/3112210 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 033/363303 БЕЛ КАМЕН ББ ВИНИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 02/3118566 БУЛ.К.РАЦИН 91 СКОПЈЕ info@fzo.org.mk www.fzo.org.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 033/470659 МЛАДИНСКИ КЕЈ 2 БЕРОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 043/233644 ШЕФКИ САЛИ 2 ВЕЛЕС МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 046/831050 8 СЕПТЕМВРИ 15 ДЕБАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 046/260715 Д.ВЛАХОВ ББ ОХРИД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 032/483133 Ј.СТОЈАНОВ 20 ПРОБИШТИП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 02/3118566 К.РАЦИН 91 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 046/783837 М.ТИТО ББ СТРУГА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 047/276744 БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 047/229540 И.МИЛУТИНОВИЌ ББ БИТОЛА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 045/274812 Д.ВЛАХОВ 4 М. БРОД МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 034/381047 Б.КИДРИЧ 4 ВАЛАНДОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 034/218945 7 НОЕМВРИ ББ ГЕВГЕЛИЈА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 033/411129 МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 043/413312 ЈНА 11 КАВАДАРЦИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 045/225179 М.МИЛЕВСКИ 23 КИЧЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 033/279130 Д.ВЛАХОВ 5 КОЧАНИ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 031/481994 Г.ДЕЛЧЕВ ББ КРАТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 031/375907 Н.ТЕСЛА ББ КРИВА ПАЛАНКА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 048/477123 ШУЛА МИНА 20 КРУШЕВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 031/422980 11 ОКТОМВРИ 2 КУМАНОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 043/361832 М.ТИТО 179 НЕГОТИНО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 048/427344 Г.ПЕТРОВ ББ ПРИЛЕП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 032/635714 А.ПОЦКОВА 1 РАДОВИШ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 047/451079 М.БОГОЕВСКИ 21 РЕСЕН МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 032/443616 КАРПОШЕВА 36 СВЕТИ НИКОЛЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 034/322012 М.ТИТО ББ СТРУМИЦА МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 044/336166 М.ТИТО 82 ТЕТОВО МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 032/397833 С.ПИНЏУР ББ ШТИП МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА 02/3098167 / СКОПЈЕ www.thinktogether.com.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 02/3249101 Д.МИРЧЕВ ББ, П.ФАХ 372 СКОПЈЕ mail@cuk.gov.mk www.cuk.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЦЕНТРАЛ.ФИНАН.И СКЛУЧ.ДОГОВОРИ 02/3106455 Д.ГРУЕВ 14 СКОПЈЕ radica.koceva@finance.gov.mk www.cfcd.finance.gov.mk МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЦЕНТРАЛА ЗА КУЛТУРА 02/3166736 ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк
ЦЕНТРАЛА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 02/3117277 Д.ЧУПОВСКИ 9 СКОПЈЕ МИНИСТЕРСТВА-ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ Линк