Жолти Страници Македонија
YP
Име Тел Адреса Град Е-Маил www Дејност Лин Кат
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РСМ 02/3201860 Бихачка 2, Палата Емануел Чучков СКОПЈЕ contact@geol.gov.mk www.geol.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТ.НА СПОМЕН. 02/3109401 МАКАРИЕ ФРЧКОВСКИ 8 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ДРЖ.ЗАВ.ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 02/3066844 ДРЕЗДЕНСКА ББ СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ДРЖ.ЗАВОД ЗА ГЕО.УПРАВА 02/3171668 ТРИФУН ХАЏИЈАНЕВ 4 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ДРЖ.ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 033/411435 / ДЕЛЧЕВО ЗАВОДИ Линк
ДРЖ.ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 02/3295600 Д.ГРУЕВ 4 СКОПЈЕ info@stat.gov.mk www.stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 047/231204 1 МАЈ ББ БИТОЛА ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ 02/3221613 ДАМЕ ГРУЕВ 3/2-16 СКОПЈЕ zavodmk@zavodmk.com www.zavodmk.com.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗАШТ.НА СПОМЕН.НА КУЛТ. И МУЗЕЈ 048/434011 А.МАКЕДОНСКИ 142 ПРИЛЕП www.muzejprilep.org.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗАШТ.НА СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРА 034/345925 27 МАРТ БР.2 СТРУМИЦА ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ 046/231300 БОРО ШАИН 10 ОХРИД zimohrid@t.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВ. ЗАШТИТА-ЕПИДЕМ.ОДД. 02/3230058 3 МАК.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 034/324495 П.ПЕШЕВ ББ СТРУМИЦА ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 045/225158 БОРИС КИДРИЧ ББ КИЧЕВО ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 032/386220 ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 046/786010 КЕЈ 8 НОЕМВРИ ББ СТРУГА ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 032/484968 Ј.СТОЈАНОВ ББ ПРОБИШТИП ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА / НИКОЛА ТЕСЛА 2 М. БРОД ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 031/425880 11 ОКТОМВРИ ББ КУМАНОВО ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 047/208101 ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 02/3133361 3 МАК.БРИГАДА 18 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 044/331233 29 НОЕМВРИ 73 ТЕТОВО ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 042/217091 Ч.ФИЛИПОСКИ ББ ГОСТИВАР ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 043/413807 БРАЌА МИЛАДИНОВИ 11 КАВАДАРЦИ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 048/427475 ОКТОМВРИСКА ББ ПРИЛЕП ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 046/279831 СИРМА ВОЈВОДА ББ ОХРИД ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 033/270688 ЗЕЧЕВИЌ 21 КОЧАНИ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 043/223141 ЛАЗО ОСМАКОВ 14 ВЕЛЕС ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА РЕХАБ.-БАЊА БАНСКО 034/377169 С.БАНСКО СТРУМИЦА info@zavodbansko.com.mk www.zavodbansko.com.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА РЕХАБ.НА ДЕЦА 02/3254538 2 МАКЕД.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦ.НА СЛУХ,ГОВОР,ГЛАС 047/224479 Е.КАРАМАНДИ 28 БИТОЛА ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 02/2615137 12 МАКЕДОНСКА БРИГАДА ББ0 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА-КОЧО РАЦИН 047/227017 ПРИЛЕПСКА ББ БИТОЛА ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ 02/3230401 11 ОКТОМВРИ 42А СКОПЈЕ riasa@on.net.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 047/202845 29 НОЕМВРИ 12 БИТОЛА lkuzman@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 032/390767 В.ГЛАВИНОВ ББ (ОПШТ.ШТИП) ШТИП suzanat@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 044/352210 ЈНА 56 (ОПШТ.ТЕТОВО) ТЕТОВО toniz@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 046/231287 Д.ВЛАХОВ ББ (ОПШ.ОХРИД) ОХРИД mirjanaj@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 034/349641 К.ОХРИДСКИ ББ СТРУМИЦА ljupcos@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 02/3295655 ГРАДСКИ ПАРК БАРАКА 8 СКОПЈЕ mirjana.bosnjak@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 043/212040 ЈНА 1 (ОПШТ.ВЕЛЕС) ВЕЛЕС marijal@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 031/438102 11 ОКТОМВРИ 11 (ОПШТ.КУМАНОВО) КУМАНОВО daniela.petrovska@stat.gov.mk ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 02/3136183 ОРЦЕ НИКОЛОВ 138 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА УНАП.ДОМАЌ.НА РМ 02/3229066 МАЈКА ТЕРЕЗА ББ СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА УРБАН. И АРХИТЕК. 043/231425 Б.КАРПУЗОВ 2 ВЕЛЕС ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА УРБАН.-АРХИТ.НА СКОПЈЕ 02/3063024 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 89 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД ЗА ФИЗ. МЕД. РЕХАБИЛИТАЦИЈА 02/3176584 Е.ПОПОВСКИ-МАРКО 28 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА 047/233187 К.ОХРИДСКИ ББ БИТОЛА bitolamuseum@gmail.com www.bitolamuseum.org ЗАВОДИ Линк
ЗИМ-ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 02/3116610 ЖИВКО ЧИНГО 16 СКОПЈЕ info@zimad.com.mk www.zimad.com.mk ЗАВОДИ Линк
ИППО-ЗАШТИТА НА ПАТЕНТИ 02/3116379 ИЛИНДЕНСКА ББ СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
МЛАДОСТ-ЗАВОД ЗА МЕНТАЛ.ЗДРАВ.НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 02/3065711 БУЛ.П.ОДРЕДИ 60-А СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ПЕДАГОШКИ ЗАВОД 034/211543 / ГЕВГЕЛИЈА ЗАВОДИ Линк
ПЕДАГОШКИ ЗАВОД НА РМ 034/344103 Х.КАРПОШ 16 СТРУМИЦА ЗАВОДИ Линк
ПЕДАГОШКИ ЗАВОД НА РМ 044/336799 И.Л.РИБАР ББ ТЕТОВО ЗАВОДИ Линк
ПЕДАГОШКИ ЗАВОД НА РМ 043/231823 / ВЕЛЕС ЗАВОДИ Линк
ПОДРАЧЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 046/231240 Д.ВЛАХОВ ББ ОХРИД ЗАВОДИ Линк
РАНКА МИЛАНОВИЌ-ЗАВОД ЗА ЗГРИЖ.И ВОСПИТ.НА ДЕЦА И МЛАДИН. 02/2549912 ПЕРО НАКОВ 2 СКОПЈЕ rankam@t.mk ЗАВОДИ Линк
РЕП.ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/3226923 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ www.itm.org.mk ЗАВОДИ Линк
РЕПУБ.ЗАВОД ЗА ЗАШТ.НА СПОМЕНИЦИ 02/3116624 ЕВЛИЈА ЧЕЛЕБИЈА ББ СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
РЕПУБ.ЗАВОД ЗА ЗДРАВ.ЗАШТИТА 02/3226510 50 ДИВИЗИЈА 6 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
РЕПУБ.ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА 02/3231634 МАЈКА ТЕРЕЗА 17 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
РХМЗ СКОПЈЕ 045/274145 / М. БРОД ЗАВОДИ Линк
СЛАВЕЈ-ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА 02/3216503 ВАСИЛ ЃОРЃОВ 45 СКОПЈЕ slavej@slavej.com.mk www.slavej.com.mk ЗАВОДИ Линк
СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД 043/366237 Н.Н.БОРЧЕ 4 ДЕМИР КАПИЈА ЗАВОДИ Линк
ХИДРОМЕТЕО.ЗАВОД НА РМ 02/3097105 СКУПИ ББ СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 033/363293 ПАРТИЗАНСКА ББ ВИНИЦА ЗАВОДИ Линк
ЦЕНТРАЛ.ЗАВОД ЗА ЗАШТ.ПРИ РАБОТА 02/3115398 ИВО РИБАР ЛОЛА 39/2/6 СКОПЈЕ ЗАВОДИ Линк